Mittwoch, 26. Oktober 2011

Aanbevelingen Grondenrechten Commissie boven water

De West
Woensdag 26 oktober 2011
Ter voorbereiding van de grondenrechten conferentie zijn er vanwege de regering tenminste twee commissies ingesteld, die het vraagstuk rond de zogenoemde grondenrechten onder de loep moesten nemen. De regeringscommissies waren bekend onder de noemers Commissie-Mijnals en Commissie-Van Dijk-Silos. Minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie, die voorheen als advocaat met de commissies te maken heeft gehad, zei tijdens een op 19 oktober gehouden persconferentie, niet te weten wat er met de rapporten van deze commissies gebeurd is. Zo wist hij ook niet, welke aanbevelingen zij hadden gedaan, ten aanzien van de zoektocht naar een oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk. Het rapport van een der commissies uit 2009 is boven water gekomen en onze redactie heeft er een exemplaar van kunnen bemachtigen. De aanbevelingen verschillen niet al teveel van de verklaring van de Inheemsen en de Marrons op de gehouden conferentie. Opmerkelijk is wél, dat er geenszins is gesproken over natuurlijke hulpbronnen. Het is vooralsnog niet duidelijk, van welke commissie dit rapport is en of het tijdens de grondenrechtenconferentie besproken zou worden.
Aanbevelingen
•De betrokken partijen zullen zich moeten uitspreken of zij al dan niet afstand doen van de rechten voortvloeiende uit het Vredesakkoord en het Buskondre protocol.
•Aangezien het grondenrechtenvraagstuk een vraagstuk is dat de gehele natie regardeert, is het van belang dat de oplossing van dit vraagstuk samen met de Inheemse en Marrongroepen en andere stakeholders, gezocht moet worden.
•Het in kaart brengen van de gebieden die de Inheemse en Marronstammen traditioneel bewonen en bewerken dient op korte termijn te geschieden.
Het organiseren van een nationale dialoog om tot een oplossing te geraken van het grondenrechtenvraagstuk, zodat gezamenlijk alle facetten van dit vraagstuk besproken en opgelost worden.
•Er wordt voorgesteld een nieuwe titel op de grond te introduceren, namelijk: het collectieve eigendomsrecht. Dit is een speciaal nieuw recht, dat in overeenstemming is met de aard c.q. het karakter van de traditionele rechten van de stam. Dit recht zal geografisch beperkt zijn tot de woon- en leefgebieden van de traditionele gemeenschappen. Het uitgangspunt dat gehanteerd dient te worden is, dat het recht voldoet aan de beleving en de gewoonten van de traditionele gemeenschappen. Dit recht komt de stam toe als collectief.
•Er moet een onderscheid worden gemaakt in woon- en leefgebied en jachtgebied. Zo zal het recht in het jachtgebied minder volkomen zijn dan in het woon- en leefgebied.
De vererving van de rechten die door het traditioneel gezag zijn verleend en andere aan dit recht gerelateerde rechten, zal volgens het traditioneel erfrecht plaatsvinden, welk erfrecht tevens gecodificeerd dient te worden.
•Dit collectieve eigendomsrecht zal ophouden te bestaan indien het woon-, leef- en/of jachtgebied gedurende een bij wet te bepalen termijn, verlaten is door de stam.
•Dit recht kan niet vervreemd worden en de zakelijke genotsrechten zullen gevestigd kunnen worden.

Keine Kommentare: