Samstag, 7. September 2013

Goud: monetaire zekerheid in onzekere tijden

Parbode Magazine

donderdag, 31 januari 2013 23:00

Geschreven door  Winston Wirht


Econoom Winston Wirht werkt momenteel aan zijn promotieonderzoek. Dit jaar komt hij met een boek, met daarin zijn visie over de ontwikkeling van de goudsector. Suriname gaat een ‘gouden toekomst’ tegemoet, zei president Bouterse over de nieuwe gouddeals. Wirht waarschuwt voor een ‘papieren’ toekomst. Als voorschot een warm pleidooi voor het aanhouden van onze monetaire reserve in bikkelhard goud.
goud_zoekers.jpg
Dagelijkse studies van de internationale ontwikkelingen op financieel en monetair gebied en verwachtingen op basis van mijn analyse, zijn voor mij de voornaamste redenen om dit artikel nu te schrijven. Niet om de sensatie, maar om u deelgenoot te maken van mijn inzichten over de ontwikkelingsrichting van ons land als goudproducerend en -exporterend land. Dit tegen de achtergrond van de verwachte internationale financieel-monetaire ontwikkelingen. Een van mijn spirituele goeroes, Sai Baba, instrueert mij ook daartoe. Een gezegde van hem dat ik vrijwel altijd bij mij draag is: ‘Action without knowledge is foolishness, knowledge without action is useless’. Dit artikel gaat over het inzetten van goud ter versterking en verzekering van de monetaire positie van ons land tegen de achtergrond van de huidige wereldcrisis. In een eerder artikel dat uit 2010, stelde ik het pertinent oneens te zijn met het gevoerde beleid door wijlen André Telting als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In de periode 2004-2010 werd gemiddeld slechts zeven procent van onze monetaire reserve in goud aangehouden, wat ik geen verstandig beleid vond. Wij waren al een goudproducerend en -exporterend land en toen al waren er indicaties dat de goudprijs zou stijgen.
Beleidskeuze 
Vanaf 2003 heeft de goudprijs een constant stijgende trend vertoond en is gemiddeld jaarlijks met 17,6 procent gestegen. Het beleid van Telting heeft erin geresulteerd dat Suriname tegen het eind van 2010 een monetaire reserve had van 757 miljoen USdollar. Maar dit had 1400 miljoen (85 procent meer) kunnen zijn als was besloten de monetaire reserve voor tien procent in ‘harde’ valuta aan te houden en negentig procent in goud. Zou dit beleid vanaf 2004 zijn ingezet, dan zou onze monetaire reserve zelfs 2.037 miljoen USdollar zijn geworden. Dit zou een verdubbeling zijn van de huidige 995 miljoen. Onze reserve zou nog vele malen hoger zijn geweest als het goud niet in de kluis gehouden was, maar ook echt belegd. Onder de huidige governor Gilmore Hoefdraad is het percentage weliswaar verhoogd en schommelt dit thans tussen de twaalf en dertien procent. Dat is nog veel te laag en mijn berekeningen wijzen uit dat als begin 2011 besloten was om onze monetaire reserve voor negentig procent in goud aan te houden, onze monetaire reserve nu 1.243 miljoen zouden zijn.
grafiek_1.jpg
Bogus’ goud 
Het jaar 2012 is gunstig geweest voor de goudprijs. Deze zou nog gunstiger zijn geweest, als de goudprijs niet bewust gemanipuleerd was. Wat velen niet weten, is dat op de zogenaamde ‘vrije’ internationale goudmarkt een aanzienlijk deel (zestig tot zeventig procent) van het aanbod bestaat uit ‘bogus’ goud; dat is goud dat op papier wordt aangeboden. De Federal Reserve Bank van de Verenigde Staten en andere grote Amerikaanse banken zijn hierin heel actief. Het lukt hen met enorme hoeveelheden gecreëerd kapitaal – met name USdollars – de goudprijs laag te houden. Dit manipuleren van de goudprijs zal echter niet lang houdbaar zijn en spoedig zullen we getuige zijn van een explosieve prijsstijging in 2013. Immers, de dollars die uit de ijle lucht weer gecreëerd zullen worden en in omloop gebracht, wordt tijdens de tweede termijn van president Barack Obama geschat op vijf tot zes biljoen USdollars. Daarmee zal de Amerikaanse staatsschuld verder oplopen naar 21 tot 22 biljoen USdollars, hetgeen terugbetaling van deze schuld onmogelijk maakt (dit punt werd al in februari 2010 bereikt).
Crisis in VS 
In de Verenigde Staten heerst een grote crisis. Schrijvers als Chris Hedges, Noam Chomsky, Paul Craig Roberts, Michel Chossudovsky, Andrew Gavin Marshall, Michael Parentini en schrijver/filmmaker Oliver Stone, tonen in hun boeken en artikelen aan, hoe allesomvattend de crisis van de Amerikaanse samenleving is. Zij geven aan dat deze crisis niet slechts een financiële crisis is, maar ook een sociaal-maatschappelijke, politieke en moreel-ethische en in feite op alle levensgebieden manifest is. Extreem grote verschillen in inkomens-, vermogens- en machtsverhoudingen, waarbij 47 procent van de samenleving tegen of onder de armoedegrens leeft. Met als gevolg dat zeventig procent van de Amerikaanse kinderen in armoede leeft. De levensverwachting in sommige delen van het ‘rijkste en machtigste’ land van de wereld is gedaald naar 48 jaar. Ook op het gebied van het milieu heerst een enorme crisis, die zich manifesteert door de ontkenning van de oorzaken en gevolgen van klimaatsverandering door de politieke elite in dat land. Volgens eerdergenoemde schrijvers bevindt hun land zich in ‘intensive care’. De hamvraag is derhalve: wat zal de positie worden van de USdollar en zal deze internationaal nog als handelsvaluta gebruikt kunnen worden?
tabel_1.jpg
Onze nationale positie
Het is moeilijk te bevatten dat in Suriname geen rekening wordt gehouden met deze internationale ontwikkelingen. Het mag bij de monetaire autoriteiten als bekend verondersteld worden dat de grote Centrale Banken van de wereld in Zwitserland bijeenkomen om de positie van goud binnen de internationale financieel monetaire verhoudingen te herzien. Het is te verwachten dat begin 2013 de positie van goud sterk omhoog gewaardeerd zal worden. De vraag is waarom onze monetaire autoriteiten niet inzien dat wij onszelf moeten beschermen tegen hetgeen van buiten op ons afkomt? Vragen zij zich niet af waarom rijke landen goud inzetten om hun economische positie te behouden en te versterken? Rusland heeft de afgelopen zeven tot acht jaar systematisch zijn goudvoorraad vergroot terwijl de VS, Duitsland, Italië en Frankrijk ondanks hun zeer sterke economische potentie, meer dan zeventig procent van hun reserve in goud aanhouden. In Nederland is dit percentage 59,8 procent. Geen van deze landen zijn goudproducerende landen. Moeten wij ons niet afvragen waarom deze landen dat doen? Zouden wij niet hetzelfde moeten doen, vooral omdat wij een goudproducerend en goudexporterend land zijn? Zien wij niet in dat goud geld is en geen krediet of schuld! Onze monetaire autoriteiten hoeven mij niet te geloven, maar hopelijk geloven zij JP Morgan wel! Dit steenrijke imperium lanceerde op 26 januari 2011 een artikel met de kop: ‘Gold is money; everything else is credit’. Wij zijn een goudproducerend land. In de periode van 2004 tot en met de eerste helft van 2012 hebben wij bijna zeven miljoen troy ounce aan goud geëxporteerd. In goudprijzen van vandaag gaat het om een waarde van ruim elf miljard USdollar. Waarom houden wij dan slechts twaalf tot dertien procent van onze monetaire reserve in goud aan? Dat is nog geen 2.400 kilo; nog geen acht procent van onze goudexport van 2011 en slechts één procent van onze goudexporten van 2004 tot 2012. Waarom kiezen wij ervoor om 87 tot 88 procent van onze monetaire reserve in USdollars en euro’s aan te houden, met alle kans op inflatie?
Goud en monetaire reserve
goud_zoekers_1.jpgGrafiek 1 laat zien wat de goudwaarde van onze monetaire reserve had kunnen zijn als Suriname die voor negentig procent in goud had aangehouden Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de goudprijs (kolom 1), Suriname’s monetaire reserve in USdollar (kolom 2) en in kolom drie als die voor negentig procent uit goud had bestaan. Een analyse leert het volgende: de goudwaarde van de monetaire reserve vertoonde van 2004 tot en met 2008 een stijgende lijn, waarbij de dollarwaarde steeg met een factor 4,8 en de goudwaarde steeg met een factor 2,3. Onze monetaire reserve steeg van 2009 tot en met november 2012 met een factor van 1,37 terwijl de goudwaarde van onze monetaire reserve daalde met negentien procent. De daling ten opzichte van 2009 was het grootst in 2011; toen was de daling van de goudwaarde van onze monetaire reserve maar liefst 36,4 procent. Bij wijs beleid zou onze monetaire reserve vandaag een goudwaarde hebben van 1.246.161,3 troy ounce en dat zou een factor twee hoger zijn dan de huidige waarde.
Slotopmerking 
We moeten als goudproducerend en -exporterend land optimaal profijt trekken uit deze positie; met name als we deze positie afzetten tegen de achtergrond van internationale monetaire ontwikkelingen. Ik hoop dat ik dit jaar een aanvang kan maken met het empirisch deel van mijn promotieonderzoek, dat van belang is voor onze nationale ontwikkeling. Of daarvan gebruik gemaakt zal worden, zal een heel ‘welkome en prettige trendbreuk’ zijn, zoals een vriend van mij dat uitdrukt.
Ter onderbouwing van zijn artikel verwijst de auteur naar:
www.coinweek.com/commentary/political-campaign-lies-and-manipulation-of-gold-and-silver-prices/
www.gold-prices.biz/home/gold-price-manipulation-proven-on-the-intraday-charts.html?printerFriendly=true
www.presstv.ir/detail/189268.html
www.theeconomiccollapseblog.com/archives/it-is-now-mathematically-impossible-to-pay-off-the-u-s-national-debt
www.demonocracy.info/infographics/usa/us_debt/us_debt.html
www.angelnexus.com/o/web/40958
www.businessinsider.com/countries-biggest-gold-reserves-2012-3?op=1

Keine Kommentare: